Technická správa

Súbor skupiny podporných činností podľa ČSN EN 15 221 ako zmluvne dohodnutý režim poskytovaných služieb smerujúcich k dlhodobému zachovaniu projektových vlastností nehnuteľností.

 

Zaistenie technickej údržby, prehliadok, opráv, modernizácií a havárií

  • Odborne školený personál zabezpečuje súbor činností stavebnej technickej správy na nehnuteľnosti a technickú správu na ich technickom a technologickom zariadení (TZB).

 

Stály 24/7/365 pohotovostný servis a havarijná služba

  • Súčasťou technickej správy spravovanej nehnuteľnosti je aj nonstop 24/7/365 pohotovostný servis napojený na výjazdovú skupinu havarijnej služby zabezpečujúcu okamžité riešenie nečakaných udalostí s minimálnymi príjazdovými limitmi.

 

Vedenie predpísanej TD nehnuteľnosti (pasporty, prevádzkové poriadky a denníky, revízne knihy)

  • Všeobecne záväzná legislatíva ukladá vedeniu prevádzkovej dokumentácie spravovanej nehnuteľnosti a jej technického vybavenia. Povinnosťou správcu je založiť, viesť a doplňovať túto technickú dokumentáciu.

 

Zabezpečenie dodávok médií, evidencia odberných miest a spotreby, odborná obsluha

  • Súbor činností, ktoré smerujú k zabezpečeniu dodávky všetkých médií, ich regulácií, meraní a obsluhy s cieľom minimalizácie nákladov týchto dodávok pre klienta aj ďalších užívateľov nehnuteľnosti.

 

Vedenie dokumentácie BOZP, PO, EVA plány, evidencia a zabezpečenie kontroly a revízií

  • Tu je zahrnutý súbor činností týkajúcich sa zabezpečenia a dodržovania bezpečnostných pravidiel v súlade so záväznou legislatívou v oblasti ochrany pracovníkov a požiarnej ochrany. 

 

Ochrana životného prostredia, správa odpadového hospodárstva

  • Svojim rozsahom menší avšak tiež dôležitý je súbor činností a procesov zameraných na ochranu životného prostredia, prevenciu havárií a nečakaných udalostí. Súčasťou procesu je aj riešenie zvozu komunálneho, stavebného a nebezpečného odpadu.