Správa nehnuteľností

Súbor skupiny podporných činností podľa ČSN EN 15 221 zameraných na uspokojovanie potrieb klientov – vlastníkov, nájomníkov a užívateľov nehnuteľností

 

Nastavenie, spracovanie a evidencia užívatelských vzťahov

  • Zahrnuje činnosti, ktoré vedú k jednoznačnému definovaniu spôsobu užívania nehnuteľností alebo ich častí. Cieľom je deklarovanie vlastníckeho alebo nájomného vzťahu v súlade s novým Občianskym zákonníkom.

 

Financovanie správy, plány opráv, sledovanie nákladov, inventarizácia majetku

  • Správca je zodpovedný, či už na taktickej (strednodobej) alebo strategickej (dlhodobej) úrovni, za spracovanie a predkladanie finančnej analytiky, ktorá má väzbu na zaistenie správy nehnuteľnosti majiteľa nehnuteľnosti.

 

Spracovanie mesačných reportov a výročných správ pre klienta, prip. užívateľa

  • Jedným z najdôležitejších aspektov zmluvného vzťahu je pravidelné informovanie klienta (ako vlastníka, tak aj užívateľa nehnuteľnosti) o rozsahu, kvalite a plánovaných nákladoch zaisťovacích činnosti formou mesačného reportingu a finálne formou Výročnej správy o činnosti.

 

Rozúčtovanie služieb, fakturácia, vedenie bankových účtov

  • Pre klienta a najmä spoločenstvo vlastníkov zaisťujeme zhromažďovanie dát a informácií slúžiacich ako podklad pre rozúčtovanie nákladov služieb, činností v rámci správy, dodávky médií až po finálnu fakturáciu jednotlivým užívateľom. Podľa požiadaviek klienta spravujeme jeho bankový účet vo vzťahu k prevádzke spravovanej nehnuteľnosti.

 

Zabezpečenie účtovných a daňových služieb, poistenie nehnuteľnosti, kataster nehnuteľností

  • Do tejto činnosti sú zahrnuté účtovné a daňové operácie súvisiace s procesom správy nehnuteľnosti. Pre klienta zabezpečujeme poistenie spravovanej nehnuteľnosti. Pri pripadnom „odcuzení“ nehnuteľnosti riešime zmeny na príslušnom katastri nehnuteľností.

 

Realizácia pracoviska, vybavenie, sťahovanie, parkovanie

  • V rámci vzťahu správca – zákazník, popripade samostatnej požiadavky, riešime pre klienta realizáciu pracoviska komerčného alebo kancelárskeho charakteru, jeho vybavenie nábytkom, kancelárskou technikou, pokládku krytín, maľovanie, vrátane zabezpečenia sťahovania kancelárií alebo komerčných priestorov. V spravovaných nehnuteľnostiach ponúkame riešenie parkovaní referentských alebo manažérskych vozidiel klienta.

 

SCF SERVIS, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako společnost zabývající se fyzickou ostrahou a technickým zajištěním majetku a osob. Postupem času společnost rozšířila své činnosti a začala se zabývat dodávkou a servisem nových technologických celků, zajišťováním servisních, projekčních a stavebních prací souvisejících s výstavbou, provozováním a komplexní správou komerčních, výrobních a obytných objektů. Dalšími obory činnosti jsou projektové řízení, technické dozory staveb a poradenská činnost. Sloučením společnosti SCF SERVIS, s.r.o. s již zavedenou společností SEVEN AGENCY, která byla založena v roce 1997 a její dlouholeté působení na českém trhu, přineslo mnoho zkušeností, které společně s Vámi, zákazníky, nyní zhodnotíme v praxi a ke společnému užitku.