Riadenie projektov

Zabezpečujeme riadenie projektov našich zákazníkov v oblasti stavebníctva vo všetkých jeho fázach a vykonávame funkciu stavebného a technického dozoru investora.

 

 1. Fáza prípravy investičného zámeru
  Koncepčný návrh projektu, výpočet nákladov a návratnosti, časový a finančný plán, organizácia prípravy a realizácia 
 2.  

 3. Fáza projektovania a prejednávanie s predmetnými orgánmi štátnej správy
  Vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 4.  

 5. Fáza prípravy realizácie stavby
  Určenie spôsobu a podmienok realizácie, výber zhotoviteľa na základe projektovej dokumentácie pre výberové konanie, príprava realizačnej dokumentácie – rozpracovanie zámeru do konkrétnej podoby
 6.  

 7. Fáza realizácie stavby
  Kontrola vykonávania stavby v súlade s podmienkami zmluvy a projektovou dokumentáciou, splnenie legislatívnych požiadaviek a dokončenie diela tak, aby mohlo slúžiť k požadovanému účelu. Výkon funkcie stavebného a technického dozoru investora obsahuje:
  • Zoznámenie sa so všetkou dokumentáciou týkajúcou sa stavby, obsahom zmlúv a stavebným povolením
  • Odovzdanie staveniska vrátane zápisu do stavebného denníku
  • Odovzdanie smerového a výškového vytýčenia stavby vo forme protokolu
  • Kontrola zamerania terénu pred začatím stavebných prác
  • Dohľad nad dodržaním staveného povolenia a zabezpečenie dohľadu po celé obdobie stavebných úprav
  • Dohľad, evidencia a kontrola dokumentácia
  • Prerokovanie zmien a dodatkov v dokumentácii, ktoré nemajú podiel na zvýšení nákladov, nepredĺžia dobu stavby a nezhoršia parametre stavby

   

 8. Fáza prevádzky dokončeného diela
  Po dokončení všetkých skúšok a testov odovzdania stavby vybranému správcovi, začatie bezporuchového chodu dokončeného diela v záručnej lehote.