Riadenie projektov

Zabezpečujeme riadenie projektov našich zákazníkov v oblasti stavebníctva vo všetkých jeho fázach a vykonávame funkciu stavebného a technického dozoru investora.

 

 1. Fáza prípravy investičného zámeru
  Koncepčný návrh projektu, výpočet nákladov a návratnosti, časový a finančný plán, organizácia prípravy a realizácia 
 2.  

 3. Fáza projektovania a prejednávanie s predmetnými orgánmi štátnej správy
  Vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 4.  

 5. Fáza prípravy realizácie stavby
  Určenie spôsobu a podmienok realizácie, výber zhotoviteľa na základe projektovej dokumentácie pre výberové konanie, príprava realizačnej dokumentácie – rozpracovanie zámeru do konkrétnej podoby
 6.  

 7. Fáza realizácie stavby
  Kontrola vykonávania stavby v súlade s podmienkami zmluvy a projektovou dokumentáciou, splnenie legislatívnych požiadaviek a dokončenie diela tak, aby mohlo slúžiť k požadovanému účelu. Výkon funkcie stavebného a technického dozoru investora obsahuje:
  • Zoznámenie sa so všetkou dokumentáciou týkajúcou sa stavby, obsahom zmlúv a stavebným povolením
  • Odovzdanie staveniska vrátane zápisu do stavebného denníku
  • Odovzdanie smerového a výškového vytýčenia stavby vo forme protokolu
  • Kontrola zamerania terénu pred začatím stavebných prác
  • Dohľad nad dodržaním staveného povolenia a zabezpečenie dohľadu po celé obdobie stavebných úprav
  • Dohľad, evidencia a kontrola dokumentácia
  • Prerokovanie zmien a dodatkov v dokumentácii, ktoré nemajú podiel na zvýšení nákladov, nepredĺžia dobu stavby a nezhoršia parametre stavby

   

 8. Fáza prevádzky dokončeného diela
  Po dokončení všetkých skúšok a testov odovzdania stavby vybranému správcovi, začatie bezporuchového chodu dokončeného diela v záručnej lehote.

SCF SERVIS, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako společnost zabývající se fyzickou ostrahou a technickým zajištěním majetku a osob. Postupem času společnost rozšířila své činnosti a začala se zabývat dodávkou a servisem nových technologických celků, zajišťováním servisních, projekčních a stavebních prací souvisejících s výstavbou, provozováním a komplexní správou komerčních, výrobních a obytných objektů. Dalšími obory činnosti jsou projektové řízení, technické dozory staveb a poradenská činnost. Sloučením společnosti SCF SERVIS, s.r.o. s již zavedenou společností SEVEN AGENCY, která byla založena v roce 1997 a její dlouholeté působení na českém trhu, přineslo mnoho zkušeností, které společně s Vámi, zákazníky, nyní zhodnotíme v praxi a ke společnému užitku.