Správa nehnuteľností

 • Nastavenie, spracovanie a evidencia užívateľských vzťahov
 • Financovanie správy, plány opráv, sledovanie nákladov, inventarizácia majetku
 • Rozúčtovanie služieb, fakturácia, vedenie bankových účtov
 • Zabezpečenie účtovných a daňových služieb, poistenie nehnuteľností, kataster nehnuteľností
 • Realizácia pracoviska, vybavenie, sťahovanie, parkovanie

Technická správa

 • Zabezpečenie technickej údržby, prehliadok, opráv, modernizácií a havárií
 • Stály 24/7/365 pohotovostný servis a havarijná služba
 • Vedenie predpísanej TD nehnuteľnosti (pasporty, prevádzkové poriadky a denníky, revízne knihy apod.)
 • Zabezpečenie dodávok médií, evidencia odberných miest a spotreba, odborná obsluha
 • Vedenie dokumentácie BOZP, PO, EVA plány, evidencia a zaistenie kontroly a revízií

Upratovanie

 • Upratovacie práce spoločných, kancelárských a obchodných priestorov
 • Upratovnanie snehu a zimná údržba komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch
 • Umývanie vnútorných presklenných plôch aj vonkajších okien a opláštení budovy
 • Dodávka hygienického materiálu a upratovacej chémie, deratizácie, dizinfekcie a dezinsekcie
 • Údržba zelene v interiéri a exteriéri

Strážna služba

 • Ochrana majetku a osôb
 • Stála 24/7/365 pohotovosť a dispečing
 • Recepčné a poštovné služby
 • Prevádzka bezpečnostných kamerových systémov a PCO
 • Preprava finančných prostriedkov, cenín a sprievod VIP osôb

Servis technológií

 • Dodávka a servis – elektro oblasť silnoprúdu
 • Dodávka a servis – elektro oblasť slaboprúdu
 • Dodávka a servis – oblasť technológií VZT, chladenie
 • Dodávka a servis – oblasť zabezpečenia EZS, EPS, CCTV, ACS, MaR, atd.

Výstavba

 • HSV a PSV práce
 • Montážne práce:
  • Silnoprúd a slaboprúd
  • Vzduchotechnika, chladenie a vykurovanie

Projekcia

Projekcia
 • Architektonická a stavebná časť
 • Silnoprúd, slaboprúd a TZB
Poradenstvo:
 • Energetická koncepcia budov
 • Koncepcia budov v časti TZB

Riadenie projektov

Zaisťujeme riadenie stavebných projektov vo všetkých jeho fázach:
 • Fáza pripravy investičného zámeru
 • Fáza projektovania a prejednávania s predmetnými orgánmi štátnej správy
 • Fáza pripravy realizácie stavby
 • Fáza realizácie stavby

Realitná činnosť

 • Komplexné sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu všetkých druhov nehnuteľností
 • Právny servis
 • Administratívne organizačný servis
 • Popredajný servis

SCF SERVIS, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako společnost zabývající se fyzickou ostrahou a technickým zajištěním majetku a osob. Postupem času společnost rozšířila své činnosti a začala se zabývat dodávkou a servisem nových technologických celků, zajišťováním servisních, projekčních a stavebních prací souvisejících s výstavbou, provozováním a komplexní správou komerčních, výrobních a obytných objektů. Dalšími obory činnosti jsou projektové řízení, technické dozory staveb a poradenská činnost. Sloučením společnosti SCF SERVIS, s.r.o. s již zavedenou společností SEVEN AGENCY, která byla založena v roce 1997 a její dlouholeté působení na českém trhu, přineslo mnoho zkušeností, které společně s Vámi, zákazníky, nyní zhodnotíme v praxi a ke společnému užitku.