Technická správa

Soubor skupiny podpůrných činností dle ČSN EN 15 221 jako smluvně dohodnutý režim poskytovaných služeb vedoucích k dlouhodobému zachování projektovaných vlastností nemovitosti.

 

Zajištění technické údržby, prohlídek, oprav, modernizací a havárií

  • Odborně proškolený personál zajišťuje soubor činností stavební technické správy na nemovitosti a technické správy na jejím technickém a technologickém zařízení (TZB).

 

Stálý 24/7/365 pohotovostní servis a havarijní služba

  • Součástí technické správy spravované nemovitosti je i nonstop 24/7/365 pohotovostní servis napojený na výjezdovou skupinu havarijní služby zajišťující okamžité řešení nenadálých událostí s minimálními dojezdovými limity.

 

Vedení předepsané TD nemovitosti (pasporty, provozní řády a deníky, revizní knihy)

  • Všeobecně závazná legislativa ukládá vedení provozní dokumentace spravované nemovitosti a jejího technického vybavení. Povinností správce je založit, vést a doplňovat tuto technickou dokumentaci.

 

Zajištění dodávek médií, evidence odběrných míst a spotřeby, odborná obsluha

  • Soubor činností vedoucí k zajištění dodávky všech médií, jejich regulaci, měření a obsluhy s cílem minimalizace nákladů na tyto dodávky pro klienta i další uživatele nemovitosti.

 

Vedení dokumentace BOZP, PO, EVA plány, evidence a zajištění kontrol a revizí

  • Zde je zahrnut soubor činností týkajících se zajištění a dodržování bezpečnostních pravidel v souladu se závaznou legislativou v oblasti ochrany pracovníků a požární ochrany.

 

Ochrana životního prostředí, správa odpadového hospodářství

  • Svým rozsahem menší nicméně neméně důležitou je soubor činností a procesů zaměřených na ochranu životního prostředí, prevence havárií a nenadálých událostí. Součástí procesu je i řešení svozu jak komunálního, stavebního i nebezpečného odpadu.

SCF SERVIS, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako společnost zabývající se fyzickou ostrahou a technickým zajištěním majetku a osob. Postupem času společnost rozšířila své činnosti a začala se zabývat dodávkou a servisem nových technologických celků, zajišťováním servisních, projekčních a stavebních prací souvisejících s výstavbou, provozováním a komplexní správou komerčních, výrobních a obytných objektů. Dalšími obory činnosti jsou projektové řízení, technické dozory staveb a poradenská činnost. Sloučením společnosti SCF SERVIS, s.r.o. s již zavedenou společností SEVEN AGENCY, která byla založena v roce 1997 a její dlouholeté působení na českém trhu, přineslo mnoho zkušeností, které společně s Vámi, zákazníky, nyní zhodnotíme v praxi a ke společnému užitku.

SCF SERVIS, s.r.o., Vídeňská 51/122, 619 00 Brno, IČO: 276 80 339, DIČ: CZ27680339