Řízení projektů

Zajišťujeme řízení projektů našich zákazníků v oblasti stavebnictví ve všech jeho fázích a vykonáváme funkci stavebního a technického dozoru investora.

 

  1. Fáze přípravy investičního záměru
   Koncepční návrh projektu, výpočet nákladů a návratnosti, časový a finanční plán, organizace přípravy a realizace

 

  1. Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy
   Vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení

 

  1. Fáze přípravy realizace stavby
   Stanovení způsobu a podmínek realizace, výběr zhotovitele na základě projektové dokumentace pro výběrové řízení, příprava realizační dokumentace – rozpracování záměru do konkrétní podoby

 

  1. Fáze realizace stavby
   Kontrola provádění stavby v souladu s podmínkami smlouvy a projektovou dokumentací, splnění legislativních požadavků a dokončení díla tak, aby mohlo sloužit k požadovanému účelu. Výkon funkce stavebního a technického dozoru investora obsahuje:
   • seznámení se s veškerou dokumentací týkající se stavby, obsahem smluv a stavebním povolením
   • odevzdání i předání staveniště včetně zápisu do stavebního deníku
   • předání směrového a výškového vytyčení stavby ve formě protokolu
   • kontrola zaměření terénu před zahájením stavebních prací
   • dohled nad dodržením stavebního povolení a zajištění dohledu po celou dobu stavebních úprav
   • dohled, evidence a kontrola dokumentace
   • projednání změn a dodatků v dokumentaci, jež se nepodílí na zvýšení nákladů, neprodlouží dobu stavby a nezhorší parametry stavby

 

 1. Fáze provozování dokončeného díla
  Po dokončení všech zkoušek a testů předání stavby vybranému správci, zahájení užívání stavby, zajištění bezporuchového chodu dokončeného díla v záruční lhůtě

Sídlo společnosti

SCF SERVIS, s.r.o.
AZ TOWER, Pražákova 1008/69
639 00 Brno
IČO: 276 80 339
DIČ: CZ27680339

Provozovna Brno

SCF SERVIS, s.r.o.
Šujanovo náměstí 302/3
602 00 Brno

SCF SERVIS, s.r.o.
Hybešova 726/42
602 00 Brno

Provozovna Praha

SCF SERVIS, s.r.o.
Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4

Provozovna Plzeň

SCF SERVIS, s.r.o.
Skrétova 2921/36
301 00 Plzeň